پیشگری از کرنا corna covid-19

رفتارهای صحیح برای پیشگیری کرونا در آسانسور

برای جلوگیری از شیوع میکروب در آسانسورها با دکمه های فشار سنتی ، بهتر است با انگشتان مستقیم کلیدها را لمس نکنید. به جای آن از دستکش یا از انتهای مداد یا چیزی مشابه برای فشار دادن دکمه استفاده کنید.
اگر نیاز به استفاده از دستهای بدون پوشش خود دارید ، به یاد داشته باشید که هرچه سریعتر آنها رابا آب گرم و صابون بشویید یا از یک ضدعفونی کننده دستی حاوی الکل استفاده کنید.